MVO beleidsverklaring


H.G.S. Bedrijfsdiensten wil maatschappelijk verantwoord (MVO)-ondernemen. Uitgangspunt hierbij is ISO-26001, welke voor is uitgewerkt in een tiental relevante factoren. Dit wordt in beleid en uitvoering gerealiseerd door ethisch correct gedrag, open en eerlijk te communiceren, wetten en regels na te leven en altijd dat te doen wat juist is.


De pijlers waar H.G.S. Bedrijfsdiensten zich met haar MVO-beleid op richt:


Eerlijk en oprecht werken                                                                                                                             
H.G.S. Bedrijfsdiensten spant zich elke dag in om met haar klanten, leveranciers en medewerkers een relatie tot stand te brengen die gebaseerd is op wederzijdse samenwerking en wederzijds vertrouwen. H.G.S. Bedrijfsdiensten handelt met een faire prijs binnen een concurrerende markt. H.G.S. Bedrijfsdiensten draagt er zorg voor om volledig te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.


Respect voor onze klanten, ons werk en ons bedrijf                                                                                                                                                                          H.G.S. Bedrijfsdiensten wil voldoen aan de vragen van onze klanten het vertrouwen van de klanten genieten. Derhalve verzekert zich van haar middelen en mensen aan de kwaliteitseisen voldoen, zodat uitsluitend diensten van topkwaliteit worden geleverd conform ISO-9001. H.G.S. Bedrijfsdiensten draagt zorg voor een werkomgeving voor al haar medewerkers die materiĆ«le en intellectuele groei stimuleert, die bovendien veilig en gezond is conform de arbowet en VCA*.


Respect voor het milieu en de maatschappij                                                                                                                                                                                        H.G.S. Bedrijfsdiensten maakt zich sterk voor bescherming van het milieu en het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast streeft H.G.S. Bedrijfsdiensten ernaar om als bedrijf een voorbeeldfunctie te vervullen. H.G.S. Bedrijfsdiensten brengt deze principes in alle bedrijfsonderdelen ten uitvoer en draagt deze actief uit naar haar werknemers, klanten en leveranciers.
H.G.S. Bedrijfsdiensten heeft een interne controlesystematiek ingevoerd ter controle op de uitvoering en naleving van het MVO-beleid. Daarnaast heeft een externe certificerende instelling gevraagd H.G.S. Bedrijfsdiensten periodiek onafhankelijk te controleren op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze MVO beleidsverklaring is gecommuniceerd met alle medewerkers.